گروه تولیدی صنعتی زرکا از نوآوران اولیه در طراحی و ساخت ویلاهایی بدون نیاز به کنتور برق است.
شما می توانید با داشتن این ساختمان ها در بدترین شرایط بدون نیاز به هزینه ی کابل کشی و گرفتن خطوط برق از اداره برق ، برق مورد نیاز خود را در طول سال تامین کنید و از طرف دیگر، این ساختمان ها قابلیت جابجایی آسان به نقاط دیگر را دارند.