همانطور که در نمونه های اجرایی میبینید سادگی و پرهیز از هجو کاری در پله های وسط محور مستقیم عیان است.قیمت مناسب این مدل پله ها برای ساختمانهایی که فضای قابل اجرا آن را داشته باشند آن را به پله ای با صرفه اقتصادی تبدیل میکند.