به نوعی از پله ها گفته می شود که قوس نباشد و مستقیم یا با داشتن یک یا چند پاگرد و شکست همراه است.

متریال این نوع پله ها عموما از ورق های فلزی (استیل یا آهن)و چوبی استفاده می شود.

این نوع پله ها در فضاهایی که با توجه به اقتضای ساختمان یا پلان از قبل تعریف شده اجرا می شود که در عین سادگی دارای زیبایی خاصی است.