استحکام و زیبایی مخصوصاً در فرم های جذاب از خصوصیات این نوع پله هاست.
پله ی ورق به پله هایی گغته می شود که برای ساخت آنها از محورهای (شمشیری) ورق استفاده می شود ، که به چندین مدل تقسیم می شود :

1.پله ی شمشیری ورق ساده
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] پله ی ورق ضخیم
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] پله ی محور وسط باکس
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] پله تک محور کنسولی
حداقل فضای مورد نیاز برای اجرای این نوع پله ها 240 سانتی متر در 240 سانتی متر می باشد.