پله استیل شکسته با پروفیل های ضخیم استیل و یا ورق استیل و جوشکاری آرگون با ظرافت بالا انجام میگردد که به صورت پلکانی یا به اصطلاح شکسته به هم متصل میگردند.