این نوع پله ها قابل ساخت با ورق هایی با ضخامت های مختلف است که متناسب با فضای ساختمان شما و کاربری آن متغیر می باشد.
قیمت پله های ورق ساده از بقیه ی مدل های این دسته بندی مناسب تر است.
پله ی ورق ساده در هر سمت پله یک محور یا شمشیری ورق داشته (جمعاً عدد دو طرف)