پله ای مناسب برای مکان هایی با فضای محدود برای اجرا که تنوع بسیار زیبا و بالایی برای اجرا و طرح های این مدل موجود است.
ستون وسط نگه دارنده و انتقال دهنده ی بار به زمین بوده که کف پله ها در طول آن میچرخند.