پله ی تک محور (وسط باکس) به پله ای گفته می شود که محورهای طرفین در وسط قرار میگیرند و نیروی وارده را به زمین منتقل میکنند.
محور وسط میتواند تیرآهن یا پروفیل یا اینکه ورق های فلزی باشد.