برای ساخت آنها از محورهای پروفیل استیل و بدون شکست استفاده می شود.
که زیبایی استیل و در عین حال قیمت مناسب تری نسبت به پله ی شکسته استیل دارد.