پله ی ورق باکس وسط به پله ای گفته می شود که محورهای (شمشیری های) طرفین در وسط قرار میگیرند و نیروی وارده را به زمین منتقل میکنند.
بسیاری از مشتریان دنبال ظرافت بالاتر هستند، پیشنهاد ما به شما امنیت در انتخاب مدل پله ی خود دقیق باشید و با تحقیق گام پیش بگذارید.
محور وسط میتواند تیرآهن بوده یا اینکه ورق های فلزی باشد.